ReadyPlanet.com
dot dot
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน รพ.สต


 

การดำเนินงานคบส. ปี 56
 


 

คู่มือการดำเนินงาน คบส.ใน รพ.สต
 


 

แบบรายงาน
 


 

สไลด์ความรู้ด้าน คบส
 
column4

งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์bullet ปฏิทินการปฏิบัติงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletแนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
bulletใบปลิวเรื่อง ไข้เลือดออก
bulletประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
bulletมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคในภาวะภัยแล้ง
bulletประกาศ กรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ปี 2555
bulletแจ้งเตือนเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษจากสบู่ดำ
bulletประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ปี 2556
bulletประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ปี 2556
dot
รายงานการประชุม กวป.
dot
bulletรายงานการประชุม กวป.
dot
ข้อมูลสาธารณสุข
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletเว็บงานข้อมูลข่าวสาร
bulletเว็บงานระบาดวิทยา
bulletน้ำท่วมอุทัยธานี
bulletการดำเนินงาน "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี"
dot
ระบบฐานข้อมูล
dot
bulletระบบงานสารบรรณ 'สาสุข
bulletหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
bulletระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข(provis)
bulletเว็บระบบดูแลโรคซึมเศร้า(depression)
bulletระบบคลังข้อมูลสุขภาพ(data center)
bulletฐานข้อมูลระบาดวิทยา(data center)
bulletศูนย์ข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม (hdc)
bulletระบบติดตามกำกับข้อมูล(WM)
bulletระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค(pdn2013)
bulletระบบจัดส่งและเชื่อมโยงฐานข้อมูล(pdn)
bulletระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ncd)
bulletตัวชี้วัดการดำเนินงานสาธารณสุข (Beta)
bulletระบบรายงานตัวชี้วัด(KPI)
bulletระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล OP/PP
dot
คุ้มครองผู้บริโภค
dot
bulletกองการประกอบโรคศิลปะ
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
bulletกฏหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาสูบ
bulletการขอ อย. ผลิตภัณฑ์อาหาร
bulletขั้นตอนขอรับรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
bulletศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
dot
คอมพิวเตอร์
dot
bulletหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐปี 2548
bulletแนวทางและขั้นตอนการอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ สสจ./รพท./รพช.
bulletเกณฑ์การจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ สสอ./สอ.
bulletเกณฑ์ราคามาตราฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปี2555
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดอุทัยธานี
bulletหมออนามัย
bulletสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช)
bulletจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา
dot
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
dot
bulletสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
bulletสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุุทัยธานี
bulletสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
Medical Hub Thailand
bulletแนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกเองกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327 e-mail : uthaihealth@hotmail.com
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327